پاسخ به پرسش‌های شما

پاسخی به پرسش خود نیافتید؟

به ما تیکت بزنید.

سرویس ترانسفر تشریفاتی چیست؟
فرایند انتقال میهمانان ویژه و افراد مهم اقتصادی از محلی به محل دیگر نیازمند پروتکل و استاندارد حرفه‌ای است که نمی توان ارائه آن را از سرویس تاکسیرانی عمومی انتظار داشت، حساسیت این موضوع خصوصاً در زمان بازدید هیئت های تجاری داخلی و خارجی افزایش می یابد. ارائه سرویس تشریفات خودرویی فرایندی دقیق و حساب شده است. خودروها باید مرتباً توسط تیم فنی بررسی شده و احتمال هر نقص فنی در خودرو تشریفاتی ضعیف شده و ظاهر خودرو مرتباً چک شود. راننده خودرو تشریفاتی باید آموزش دیده و مجرب باشد و می بایست برای هر شرایطی آمادگی داشته و بر اساس پروتکل عمل نماید.

در سالهای نه چندان دور این وظایف را آژانسهای تاکسی تلفنی محلی بر عهده داشته و حتی برخی از آژانسهای مناطق شمالی شهر با در اختیار داشتن خودروهای مدل بالا مدعی ارائه چنین سرویس‌هایی بودند!

در چنین شرایطی استارت‌آپ «تشریفات تجاری ایران» با درک صحیح نیاز بازار هدف اقدام به ارائه این سرویس‌ها بر اساس استاندارد و پروتکل های بین المللی نمود. البته واضح و مبرهن است که برخی مقررات و موانع قانونی سطح کیفی این سرویس ها را تا حدودی کاهش داده است اما به هر حال آنچه بر اساس قوانین و مقررات کشور قابل ارائه است هم اکنون در سرویس های تشریفاتی ما به مشتریان محترم ارائه می شود.